პარტინიორი გახდა საერთაშორისო საკონსულტაციო წევრის კომპანია “MTI Consulting” რომელსაც დღეს უკვე 43-ზე მეტ ქვეყანაში აქვს წარმატებით შესრულებული 660-ზე მეტი პროექტი.

“PrimeGlobal”-ის წევრი კომპანია გახდა. რომელიც მსოფლიოში სამ უმსხვილეს დამოუკიდებელ აუდიტორულ და საბუღალტრო ფირმების ასოციაციებს შორისაა. იგი დაარსდა 2011 წელს და დღეს უკვე 85-ზე მეტ ქვეყანაში არსებულ წარმატებულ დამოუკიდებელ საბუღალტრო ფირმას აერთიანებს.

საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ასოციაციის კორპორატიული წევრი.

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ, სერტიფიცირებული საკონსულტაციო კომპანია, ბიზნეს გეგმების მომზადების მიმართულებით.

წარმატებით გაიარა ხარისხის კონტროლი: ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტორული ზედამხედველობის სამსახურის მიერ და დააკმაყოფილა აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილება.

“USAD”-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის აკრედიტირებული საკონსულტაციო კომპანია.

საინვესტიციო და საკონსულტაციო კომპანია „Solsuus“ პარტნიორი.

პარტნიორი გახდა კომპანიის, “Boston Strategies International”. ისინი მუშაობენ მარეგულირებელ ორგანიზაციებთან, ბანკებსა და სამთავრობო უწყებებთან, ასევე, ხელს უწყობენ ინდუსტრიის წამყვან კომპანიებს.

სერტიფიცირებული კონსულტანტი “USAID ZRDA” პროგრამაში.

საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის წევრი.

წარმატებით გაიარა ხარისხის კონტროლის შემოწმება აშშ-ის გენერალური ინსპექტორის ოფისის მიერ და მიენიჭა რეგულარული წევრის სტატუსი რათა განახორციელოს “USAD”–ის მიერ დაფინანსებული პროექტების აუდიტი.

პარტნიორობა გერმანიის ბიზნეს ასოციასთან (DWV).

AGIC გახდა საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია, „WYN River Limited“-ის პარტნიორი

კომპანია გახდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის წევრი.

კომპანია AGIC გახდა საერთაშორისო აუდიტორული ქსელის- „EuraAudit International“-ის სერტიფიცირებული წევრი.

აკრედიტაცია გაირა აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID), დაფინანსებული პროგრამის აუდიტის განხორციელებაში.
სერტიფიცირებული გახდა; კონსულტანტი EBRD ევროპის ბანკის რეკონსტრუქციისა და განვითარების “BAS” პროგრამის ფარგლებში.

კომპანიამ აკრედიტაცია გაიარა აუდიტისა და დაფინანსებული პროექტების შეფასებაში: გაეროს განვითარების პროგრამა(UNDP), გაეროს ბავშთა ფონდი(UNICEF), გაეროს მოსახლეობის ფონდი(UNFPA).

კომპანია AGIC გახდა საკონსულტაციო კომპანია CABC GLOBAL-ის პარტნიორი

აუდიტორული და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-ის დაარსება