აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ საქართველოს სპორტული-გასართობი კომპანიების კვლევა ჩაატარა. კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდიდან, სადაც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წლიური ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნება. მოცემული სპორტულ გასართობი კომპანიები ეკუთვნის, მეორე და მესამე ზომით კატეგორიას. აღნიშნული ინფორმაცია ეყრდნობა 2020 წლის მონაცემებს, კვლევაში განხილული იქნება სპორტულ-გასართობ ინდუსტრიაში მოღვაწე კომპანიები, რომელთა რაოდენობაც ჯამურად შეადგენს 22-ს. კვლევა მიმოიხილავს […]

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ საქართველოს სადისტრბუციო კომპანიების კვლევა ჩაატარა, რომელიც მომზადდა 2020 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით. კვლევა მიმოიხილავს სადისტრიბუციო დარგში არსებულ კომპანიებს, რომელთა ჯამური ბრუნვა 2020 წელს აღემატება  844 მილიონ ლარს, აქტივების ჯამი კი 338  მილიონ ლარს. კვლევის შედეგად  გამოვლინდა  სადისტრიბუციო კომპანიების 2020 წლის საშუალო მონაცემები. დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ კვლევის ბმულს: SADISTRIBUCIO-KVLEVA

კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდიდან, სადაც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წლიური ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნება. მოცემული სატრანსპორტო კომპანიები ეკუთვნის, პირველ მეორე და მესამე ზომით კატეგორიას. აღნიშნული ინფორმაცია ეყრდნობა 2020 წლის მონაცემებს, კვლევაში განხილული იქნება სატრანსპორტო და დასაწყობების ინდუსტრიაში მოღვაწე კომპანიები, რომელთა რაოდენობაც ჯამურად შეადგენს 63-ს. კვლევა მიმოიხილავს სატრანსპორტო და დასაწყობების დარგში არსებულ კომპანიებს, რომელთა ჯამური […]

კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდიდან, სადაც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წლიური ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნება. მოცემული ადრეული და სკოლამდელი დაწესებულებები ეკუთვნის მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიებს. აღნიშნული ინფორმაცია ეყრდნობა 2018 წლის მონაცემებს, კვლევაში განხილული იქნება ადრეული და სკოლამდელი დაწესებულებები, რომელთა რაოდენობაც ჯამურად შეადგენს 14-ს. კვლევაში ყურადღება გამახვილებულია ავტორიზებული ადრეულ და სკოლამდელ დაწესებულებების მიმოხილვაზე, კონკრეტულად […]

მოცემული  კვლევა ემსახურება ტურისტული სააგენტოების ინდუსტრიის მიმოხილვას, არსებული ტენდენციების გამოვლენას, პირველი, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის დაწესებულებების 2019 და 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. რეპორტში წარმოდგენილია დარგის საშუალო ფინანსური მაჩვენებლები, რომელიც აყალიბებს დარგის “ბენჩმარკს” და იძლევა ინფორმაციას მის ფინანსურ მდგომარეობაზე. აღნიშნული ინფორმაცია ეყრდნობა 2019 და 2020 წლის მონაცემებს, კვლევაში განხილული იქნება ტურისტული სააგენტოები, რომელთა რაოდენობაც […]

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ საქართველოს სარესტორნო ბიზნესის კვლევა ჩაატარა, რომელიც მომზადდა 2019 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით. კვლევაში განხილულია  რესტორნები, რომელთა რაოდენობაც ჯამურად შეადგენს 42-ს. კვლევაში ყურადღება გამახვილებულია რესტორნების მიმოხილვაზე, კონკრეტულად კი მათ რაოდენობაზე, ფინანსურ მაჩვენებლებზე, მონაცემები აღებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან. კვლევა მიმოიხილავს რესტორნებს, რომელთა ჯამური ბრუნვა აღემატება 247 მილიონ ლარს, აქტივების ჯამი  468  მილიონ […]

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ საქართველოს სასტუმრო ინდუსტრიის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება მოცემულ ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2019 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. მეთოდოლოგია კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდიდან, სადაც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წლიური ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნება. აღნიშნული ინფორმაცია ეყრდნობა 2019 წლის მონაცემებს, კვლევაში განხილული იქნება სასტუმროები, […]

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ ჩაატარა კერძო სკოლების კვლევა საქართველოში. კვლევა ემსახურება ემსახურება მოცემულ ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. მეთოდოლოგია კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდიდან. სადაც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წლიური ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნება. მოცემული კერძო სკოლები ეკუთვნის მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის […]

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება მოცემულ ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. რეპორტში წარმოდგენილია დარგის საშუალო ფინანსური მაჩვენებლები, რომელიც აყალიბებს დარგის “ბენჩმარკს” და იძლევა ინფორმაციას მის ფინანსურ მდგომარეობაზე. მეთოდოლოგია კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდიდან, სადაც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წლიური […]

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ საკონდიტრო პროდუქციის წარმოების ინდუსტრიის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება მოცემულ ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. რეპორტში წარმოდგენილია დარგის საშუალო ფინანსური მაჩვენებლები, რომელიც აყალიბებს დარგის “ბენჩმარკს” და იძლევა ინფორმაციას მის ფინანსურ მდგომარეობაზე. კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდიდან, სადაც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წლიური […]

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ თხილისა და კაკლის წარმოების ინდუსტრიის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება მოცემულ ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე.

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოების ინდუსტრიის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება მოცემულ ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. რეპორტში

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ ნაყინის წარმოების ინდუსტრიის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება ნაყინის წარმოების ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, პირველი, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. რეპორტში წარმოდგენილია დარგის

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ ხორცპროდუქტების ინდუსტრიის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება ხორცპროდუქტებით ვაჭრობისა და წარმოების ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე.

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ რძის პროდუქტების ინდუსტრიის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება რძის პროდუქტებით ვაჭრობისა და წარმოების ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, პირველი, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის

მოცემული  კვლევა ემსახურება პურის ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. რეპორტში წარმოდგენილია დარგის საშუალო ფინანსური მაჩვენებლები,

მოცემული კვლევა ემსახურება ავეჯის ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე.რეპორტში წარმოდგენილია დარგის საშუალო ფინანსური მაჩვენებლები, რომელიც აყალიბებს დარგის “ბენჩმარკს” და იძლევა ინფორმაციას მის

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ სამედიცინო ინდუსტრიის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება სამედიცინო ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, პირველი, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე.

მსოფლიო ბაზარზე ქართული ღვინისადმი მოთხოვნა დღითიდღე იზრდება, შესაბამისად მისდამი ინტერესიც ინვესტორების მხრიდან. რა ვითარებაა საქართველოში, რომელი კომპანია ლიდერობს და განვიხილეთ სხვა მნიშნელოვანი ფაქტორები.