ქონების შეფასება

ჩვენ გთავაზობთ საერთაშორისო სტანდარტებით გათვალისწინებულ ქონებრივი შეფასების მომსახურებას, რომელიც თავის მხრივ იყოფა უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასებად.

უძრავი ქონების შეფასება

  • მიწის ნაკვეთები
  • შენობა-ნაგებობები
  • დაუმთავრებელი მშენებლობა
  • საინვესტიციო პროექტების შეფასება

მოძრავი ქონების შეფასება

  • მანქანა – დანადგარები
  • სატრანსპორტო საშუალებები
  • სხვა მოძრავი ქონება