შეთანხმებულ პროცედურებზე აუდიტი

შეთანხმებული პროცედურებზე აუდიტის დროს ხორციელდება კონკრეტული პროცედურები, რომლებიც შემდეგ მოხსენებულია შედეგების სახით.

შეთანხმებული პროცედურების ჩართულობა მიზნად ისახავს კონკრეტულ საგნებს, როგორიცაა ძირითადი შინაგანი კონტროლი ან კონკრეტული საქმიანობა და მოითხოვს კონცენტრირებული ტესტირების პროცედურებს.

რაც შეიძლება შეიცავდეს მნიშვნელოვან ტრანზაქციებს.

იგი ასევე უზრუნველყოფს თითოეული პროცედურის შედეგების სრულ გამჭვირვალობას, შეთანხმებული პროცედურის ანგარიშის მომხმარებელს საშუალებას აძლევს შეაფასოს, არის თუ არა შედეგები დამაკმაყოფილებელი.

შეთანხმებული პროცედურების აუდიტის დროს, ჩვენ ვმუშაობთ თქვენს მიერ გამოყოფილ სპეციფიკურ საკითხებზე. ვაქვეყნებთ მოხსენებას, სადაც აღწერილია პროცედურები და მიღებული შედეგები.

ეს პროცედურები შეიძლება შესრულდეს თქვენი ან სხვა კომპანის მიერ, თქვენი საჭიროებიდან გამომდინარე.

შეთანხმებული პროცედურების საჭიროება შეიძლება ასევე წარმოიშვას მაშინ, როდესაც თქვენ უზრუნველყოფთ ინფორმაციას მესამე მხარისაგან. მაგალითად, ბანკისგან ან მარეგულირებელი სააგენტოსგან, რომელსაც სურს, რომ დარწმუნდეს ინფორმაციის სანდოობაში.