ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი წარმოადგენს ერთადერთ აღიარებულ და ხელმისაწვდომ საშუალებას, რომელიც უზრუნველყოფს ფინანსური ინფორმაციის სანდოობის უმაღლეს ხარისხს. საიმედო, უტყუარი აღრიცხვა და ანგარიშგება ეხმარება საწარმოს რესურსების ეფექტიანად განაწილებაში

ფინანსური ანგარიშგებით დგინდება კომპანიის ფინანსური ანგარიშების სიზუსტე და მისი შესაბამისობა ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან, რაც თავის მხრივ მოიცავს:

    • კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის, საქმიანობის შედეგების (მოგება ზარალი), ფულადი სახსრების მოძრაობისა და საკუთარ კაპიტალში ცვლილებების შესახებ ანგარიშგების აუდიტს.
    • საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოების შესაბამისობის დადგენას საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მოთხოვნებისა და კრიტერიუმების მიხედვით.
    • დასკვნის შედგენა ანგარიშგების შესახებ და აუდიტორის მიერ ინფორმაციის მიწოდება გამოვლენილი ფაქტების შესახებ, ასსების მოთხოვნათა დაცვით.

 


 

დამატებითი ინფორმაციისათვის, დაგვიკავშირდით:

ტელეფონი: (995 322) 500 130

მობ: (995 599) 34 33 48

ელფოსტა: info@agic.ge

მისამართიპ. ქავთარაძის I შესახვევი, #10.  0186, თბილისი, საქართველო