საგადასახადო დავების წარმოება

კომპანია AGIC პასუხისმგებლობას იღებს თავიდან აგარიდოთ საგადასახადო დავების წარმოება და დაიცვას ინტერესები საგადასახადო ორგანოების წინაშე.

გთავაზობთ საგადასახადო შემოწმების დროს მაკონტროლებელ ორგანოებთან ურთიერთობას, უწყვეტ კომუნიკაციას, სადაო საკითხების განხილვასა და მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებას.

ამის გარდა კომპანია უზრუნველყოფს საგადასახადო საჩივრის მომზადებას, წარმომადგენლობას ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში განხილვის დროს და თქვენი ინტერესების დაცვას.