თამო ტარტარაშვილი

თამო ტარტარაშვილი

აუდიტის მენეჯერი

სამუშაო გამოცდილება: თამარის კარიერა მოიცავს აუდიტორულ მომსახურებას არასამთავრობო თუ კერძო ორგანიზაციებისთვის.

გარდა ამისა, მონაწილეობდა შემდეგ პროექტებში: გაერო, “USAID”, “CENN”, “ISFED”, “Transparency International”, “Tanadgoma”, “PMCG”, “TSU”.

ასევე “RDFG”, “Omega Group”, “WWF”, “New Credit”, “GFC”, “Medinser”, “Georgian Aquaculture”.

განათლება: თამარს დამთავრებული აქვს საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ფინანსების ფაკულტეტი.

აგრეთვე ამავე უნივერსიტეტში აქვს მიღებული მაგისტრის ხარისხი, ფაკულტეტი – ბიზნესის ადმინისტრირება.

მან გაიარა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები ბუღალტრულ აღრიცხვასა და საგადასახადო კოდექსში. დამთავრებული აქვს ACCA- F1, F2, F3, F7,  წიგნები და ასევე, ბპს – განგრძობითი განათლების კურსი.