სპორტული-გასართობი კომპანიების ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში
ინდუსტრიის კვლევები

სპორტული-გასართობი კომპანიების ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ საქართველოს სპორტული-გასართობი კომპანიების კვლევა ჩაატარა. კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდიდან, სადაც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წლიური ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნება. მოცემული სპორტულ გასართობი კომპანიები ეკუთვნის, მეორე და მესამე ზომით ...

Read more
სადისტრიბუციო კომპანიების ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში
ინდუსტრიის კვლევები

სადისტრიბუციო კომპანიების ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ საქართველოს სადისტრბუციო კომპანიების კვლევა ჩაატარა, რომელიც მომზადდა 2020 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით. კვლევა მიმოიხილავს სადისტრიბუციო დარგში არსებულ კომპანიებს, რომელთა ჯამური ბრუნვა 2020 წელს აღემატება  844 მილიონ ლარს, აქტივების ჯამი კი ...

Read more
ტრანსპორტი და დასაწყობება-ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში
ინდუსტრიის კვლევები

ტრანსპორტი და დასაწყობება-ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში

კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდიდან, სადაც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წლიური ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნება. მოცემული სატრანსპორტო კომპანიები ეკუთვნის, პირველ მეორე და მესამე ზომით კატეგორიას. აღნიშნული ინფორმაცია ეყრდნობა 2020 წლის მონაცემებს, კვლევაში განხილული იქნება ...

Read more
ადრეული და სკოლამდელი განათლების კვლევა საქართველოში
ინდუსტრიის კვლევები

ადრეული და სკოლამდელი განათლების კვლევა საქართველოში

კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების პორტალის ვებგვერდიდან, სადაც ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად წლიური ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნება. მოცემული ადრეული და სკოლამდელი დაწესებულებები ეკუთვნის მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიებს. აღნიშნული ინფორმაცია ეყრდნობა 2018 წლის მონაცემებს, კვლევაში ...

Read more
ტურისტული სააგენტოების ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში
ინდუსტრიის კვლევები

ტურისტული სააგენტოების ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში

მოცემული  კვლევა ემსახურება ტურისტული სააგენტოების ინდუსტრიის მიმოხილვას, არსებული ტენდენციების გამოვლენას, პირველი, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის დაწესებულებების 2019 და 2020 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. რეპორტში წარმოდგენილია დარგის საშუალო ფინანსური მაჩვენებლები, რომელიც აყალიბებს დარგის “ბენჩმარკს” ...

Read more
სარესტორნო ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში
ინდუსტრიის კვლევები

სარესტორნო ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ საქართველოს სარესტორნო ბიზნესის კვლევა ჩაატარა, რომელიც მომზადდა 2019 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით. კვლევაში განხილულია  რესტორნები, რომელთა რაოდენობაც ჯამურად შეადგენს 42-ს. კვლევაში ყურადღება გამახვილებულია რესტორნების მიმოხილვაზე, კონკრეტულად კი მათ რაოდენობაზე, ფინანსურ ...

Read more
სასტუმრო ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში
ინდუსტრიის კვლევები

სასტუმრო ინდუსტრიის კვლევა საქართველოში

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ საქართველოს სასტუმრო ინდუსტრიის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება მოცემულ ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2019 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. მეთოდოლოგია კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ანგარიშგების ...

Read more
კერძო სკოლების კვლევა საქართველოში
ბლოგი ინდუსტრიის კვლევები

კერძო სკოლების კვლევა საქართველოში

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ ჩაატარა კერძო სკოლების კვლევა საქართველოში. კვლევა ემსახურება ემსახურება მოცემულ ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. მეთოდოლოგია კვლევაში გამოყენებული მონაცემები აღებულია ...

Read more
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების კვლევა
ბლოგი ინდუსტრიის კვლევები

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების კვლევა

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება მოცემულ ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. რეპორტში წარმოდგენილია დარგის საშუალო ფინანსური მაჩვენებლები, რომელიც ...

Read more
საკონდიტრო პროდუქციის წარმოების ინდუსტრიის კვლევა
ინდუსტრიის კვლევები

საკონდიტრო პროდუქციის წარმოების ინდუსტრიის კვლევა

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ საკონდიტრო პროდუქციის წარმოების ინდუსტრიის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება მოცემულ ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. რეპორტში წარმოდგენილია დარგის საშუალო ფინანსური მაჩვენებლები, რომელიც ...

Read more
თხილისა და კაკლის წარმოების ინდუსტრიის კვლევა
ინდუსტრიის კვლევები

თხილისა და კაკლის წარმოების ინდუსტრიის კვლევა

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ თხილისა და კაკლის წარმოების ინდუსტრიის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება მოცემულ ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე.

Read more
ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოების ინდუსტრიის კვლევა
ბლოგი ინდუსტრიის კვლევები

ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოების ინდუსტრიის კვლევა

აუდიტორულმა და საკონსულტაციო კომპანია AGIC-მ ტექსტილისა და ტანსაცმლის წარმოების ინდუსტრიის კვლევა ჩაატარა, რომელიც ემსახურება მოცემულ ინდუსტრიაში არსებული ტენდენციების გამოვლენას, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის კომპანიების 2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. რეპორტში

Read more